Privacy Notice
STORITVE  |   O NAS  |   PARTNERJI V SLOVENIJI  |   IZDELKI  |  

 

OBVESTILO O ZASEBNOSTI

 

KDO SMO

Smo podjetje Ewopharma d.o.o. (EWO SI), član skupine Ewopharma. Naš naslov je Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.

 

Naši kontaktni podatki so: info@ewopharma.si . Telefon: +386 (0)5 90 848 40. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je Barbara Dular Kosmač; b.dular-kosmac@ewopharma.si .

 

ZAKAJ ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Če imate s podjetjem EWO SI sklenjeno pogodbo, bomo vaše osebne podatke zbirali zaradi pogodbe.

 

Če smo v preteklosti sodelovali z vami ali če menimo, da bomo sodelovali z vami v prihodnosti, bomo vaše osebne podatke hranili kot del seznama naših strank na podlagi zakonitega interesa, da od nas pričakujete, da bomo hranili podatke na ta način, in da so naši interesi usklajeni.

 

Če od podjetja EWO SI prejmete plačilo ali drugo vrednost, bomo vaše osebne podatke hranili, če za nas veljajo zahteve za poročanje v okviru pobud o transparentnosti v EU, ki se nanašajo samo na zdravstvene delavce.

 

Zbiramo lahko tudi vaše osebne podatke, ki jih hranijo tretje osebe. Tretja oseba mora ravnati v skladu z zakoni o varstvu podatkov. Če menite, da ni tako, nas obvestite o tem.

 

Če ste sodelovali v raziskavah/nagradnih igrah strank ali anketah, smo prejeli vašo privolitev za hrambo in obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

Kot farmacevtsko podjetje bomo hranili osebne podatke o vašem zdravstvenem stanju, če boste poročali o neželenem učinku, ker za nas velja zakonodaja v povezavi s farmakovigilanco in ker moramo vzdrževati varnostni profil izdelkov po vsej EU. 

 

PRENOSI ZUNAJ PODJETJA EWOPHARMA D.O.O.

Podjetje EWO SI bo moralo vaše osebne podatke prenesti zunaj podjetja EWO SI v več primerih.

 

Če ima podjetje EWO SI sklenjeno pogodbo s podjetjem, ki je član Evropske zveze združenj farmacevtske industrije, bo, zaradi izpolnjevanja zahtev o poročanju, podjetje Ewopharma morda moralo prenesti osebne podatke, ki se nanašajo na zdravstvene delavce, ki so od nas prejeli podporo v vrednostih. Več podrobnosti je na voljo v obrazcu za privolitev. 

 

Kjer za podjetje EWO SI neposredno veljajo zahteve za poročanje o prenosih vrednosti zdravstvenim delavcem, bo podjetje EWO SI hranilo vaše podatke z namenom, da zagotovi poročanje v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Če bodo kakršnikoli podatki preneseni zunaj podjetja EWO SI, bo podjetje EWO SI sprejelo vse potrebne ukrepe, da bo zagotovilo, da so osebni podatki ustrezno zaščiteni z veljavnim zakonom o zasebnosti. Če podjetje EWO SI prenaša osebne podatke zunaj EGP, zagotavlja, da prejemnike pokriva ustrezna odločba Evropske komisije. Slednje pomeni, da bodo vaši osebni podatki v zadevni državi zaščiteni v enaki meri kot znotraj EGP.

 

 

KAKO DOLGO BOMO HRANILI PODATKE

Če smo osebne podatke od vas pridobili na podlagi vaše privolitve, bomo vaše osebne podatke hranili samo v časovnem obdobju, opredeljenem v privolitvi.

 

Če smo vaše osebne podatke dobili in jih hranimo zaradi pogodbe, jih bomo hranili samo v času trajanja pogodbe oziroma do drugega roka, opredeljenega v pogodbi.

 

V vseh drugih primerih bomo vaše osebne podatke hranili tako dolgo, kolikor je potrebno v skladu z veljavnim zakonom, do rešitve sporov, ali v skladu s strogimi kriteriji, razvitimi v okviru Programa Skupine Ewopharma za varstvo podatkov. Za podrobne informacije nam pišite na info@ewopharma.si ali b.dular-kosmac@ewopharma.si.      

 

VAŠE PRAVICE

Pravico imate zahtevati kopijo vseh vaših osebnih podatkov in potrditi njihovo točnost ali zahtevati njihov popravek.

 

Pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke izbrišemo iz našega sistema. Če so vaši osebni podatki shranjeni na podlagi privolitve, lahko vašo privolitev prekličete z elektronskim sporočilom, naslovljenim na kontaktno osebo na obrazcu za privolitev.

 

Pravico imate zahtevati omejitev obdelave ali povsem oporekati obdelavi v nekaterih primerih. To se bo presojalo za vsak primer posebej.

 

POSLEDICE V PRIMERU, DA NE PREDLOŽITE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje EWO SI bo od vas zahtevalo izključno tiste osebne podatke, za katere bo presodilo, da so absolutno potrebni. Zato v primeru, da odklonite predložitev osebnih podatkov, ne bo moglo stopiti v stik z vami. To se bo urejalo za vsak primer posebej.

 

OBISKOVALCI NAŠIH SPLETNIH STRANI

Kadar oseba obišče spletno stran www.ewopharma.si, www.zelena-ewopharma.si in perskindol.si uporabljamo storitev tretje stranke, t.j. Google Analytics, za zbiranje standardnih internetnih dnevniških informacij in podrobnosti o vedenjskih vzorcih obiskovalcev. Poleg približne lokacije (IP naslov) so informacije, ki jih zbira Google Analytics, večinoma anonimni podatkovni promet, kot so informacije brskalnika, informacije naprav in jezik. Dodatnih informacij, kot so vaša starost, spol, interesi ali bančni podatki, ne zbiramo. Zbrane informacije uporabljamo za zagotavljanje pregleda nad načinom obiskovanja in uporabe naše spletne stran z namenom izboljšati našo storitev in uporabniško izkušnjo. Informacij ne uporabljamo za druge namene, kot je na primer določanje profilov oseb, ki dostopajo do naše spletne strani.

 

Če stik z nami vzpostavite preko naše spletne strani, bomo te informacije uporabili izključno za odgovarjanje na vprašanja/pritožbe ali predloge, ki nam jih boste poslali. Ko bo vaša poizvedba zaključena, bodo osebni podatki uničeni.

 

VARNOST

Sprejemamo razumne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov z uporabo fizičnih in/ali elektronskih varnostnih ukrepov, prilagojenih občutljivosti osebnih podatkov. 

 

Čeprav smo sprejeli varnostne ukrepe, ne moremo zagotoviti varnosti vseh informacij, ki nam jih posredujete preko elektronske pošte ali spleta. Z uporabo takšnih omrežij osebne podatke posredujete na lastno odgovornost, saj noben prenos preko spleta ni 100-odstotno varen ali brez napak. Bodite posebej previdni pri izbiri informacij, ki nam jih posredujete preko elektronske pošte ali ki jih objavljate na naši spletni strani.

 

SPLETNE STRANI TRETJIH OSEB

Preko naše spletne strani lahko dostopate do nekaterih spletnih strani in storitev tretjih oseb. Podjetje Ewopharma ni odgovorno za politike ali prakse varovanja zasebnosti na spletnih straneh tretjih oseb. Na njihovih spletnih straneh poiščite več informacij o njihovih pravilnikih o zasebnosti.

 

Za nekatere naše izdelke imamo vzpostavljeno Facebook stran. Če se odločite deliti informacije na Facebook strani, bo te informacije urejal pravilnik o zasebnosti podjetja Facebook. Spletna stran socialnega medija lahko informacije tudi deli z nami in na njihovih straneh objavlja informacije o vašem obisku na naših spletnih straneh. Nastavitve zasebnosti lahko spreminjate na Facebook strani.  

 

Uporaba piškotkov Ewopharma d.o.o.

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih v vaš računalnik namestijo spletne strani, ki jih obiščete. Pogosto se uporabljajo za zagotavljanje delovanja ali za učinkovitejše delovanje spletnih strani ter za zagotavljanje informacij lastnikom spletnih strani. 

 

Kako spremenim svoje nastavitve piškotkov?

Večina spletnih brskalnikov omogoča nekaj nadzora nad večino piškotkov preko nastavitev brskalnika. Za več informacij o piškotkih, vključno z vpogledom v piškotke, ki so nastavljeni in kako jih upravljati in brisati, obiščite spletno stran www.aboutcookies.org ali www.allaboutcookies.org.

 

Da zavrnete sledenje z Google Analytics na vseh spletnih straneh, obiščite spletno stran http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

PRAVICA DO PRITOŽBE

Če menite, da vaše pravice niso bile pravično ali ustrezno obravnavane, imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu za varstvo podatkov.

 

 

PRIVACY NOTICE

WHO ARE WE

We are Ewopharma d.o.o. (EWO SI), a member of the Ewopharma Group. Our address is Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenia.

 

Our contact details are info@ewopharma.si . Phone: +386 (0)5 90 848 40. Our Data Protection Officer’s details are Barbara Dular Kosmač; b.dular-kosmac@ewopharma.si.

 

WHY ARE WE COLLECTING YOUR PERSONAL DATA?

Where you have a contract with EWO SI, we will collect personal data from you as a result of that contract.

 

Where we have done business with you before, or where we believe we will do business with you, we will hold your personal data as part of our customer list on the basis of legitimate interests that you would expect us to hold the data in this way and that our interests are aligned.

 

If you receive a payment or something else of value from EWO SI, then we will keep your personal data if we are subject to reporting requirements under transparency initiatives in the EU relating to healthcare professionals only.

 

We might also collect your personal data from a third party. The third party should have complied with data protection laws. Where you feel it has not, please contact us.

 

Where you have participated in customer research/competitions or surveys, we will have obtained your consent to hold and process your personal data.

 

As a pharmaceutical company, we will hold personal data relating to your health, where you report an adverse event, as we are subject to pharmacovigilance legislation and to maintain the safety profile of products across the EU.

 

TRANSFERS OUTSIDE EWOPHARMA SLOVENIA

There are several instances where EWO SI will be required to transfer your personal data outside of EWO SI.

 

Where EWO SI has a contract with a member of the European Federation of Pharmaceutical Industries, Ewopharma may need to transfer personal data relating to healthcare professionals who have received value support from us for reporting requirements. Your consent form will contain greater detail.

 

Where EWO SI is subject directly to reporting requirements on transfers of value to healthcare professionals, EWO SI will retain your details for reporting in line with the applicable laws.

 

Where personal data of any nature is transferred outside of EWO SI, EWO SI shall take all necessary measures to ensure that it is properly protected under applicable privacy law. Where EWO SI transfers the personal data outside of the EEA, it will ensure that the recipients are covered by an adequacy decision of the European Commission. This means your personal data will be protected to the same level in that country as it would have been within the EEA.

 

HOW LONG SHALL WE HOLD

Where personal data is obtained from you on the basis of your consent, your personal data will only be held for that period of time set out in the consent.

 

Where personal data is obtained and held due to contractual necessity, it will be held only for as long as the term of the contract or other time limit set out in the contract.

 

For all other situations, your personal data shall be held only for as long as necessary in line with applicable law, to resolve disputes, or strict criteria developed in within the Group Data Protection Program. For specific information, please contact info@ewopharma.si or b.dular-kosmac@ewopharma.si.

 

YOUR RIGHTS

You have the right to request a copy of any of your personal data and confirm its accuracy or request it be corrected.

 

You have the right to request that your personal data be erased from our system. Where your personal data is held on the basis of consent, you can withdraw your consent by emailing the contact person on your consent form.

 

You have a right to request a restriction of processing or outright object to the processing in certain instances. This will be assessed on a case by case basis.

 

CONSEQUENCES OF NOT PROVIDING PERSONAL DATA

EWO SI shall not request any personal data from you that is not absolutely necessary in its opinion. Therefore, if you refuse, we may not be able to interact with you. This will be dealt with on a case-by-case basis.

 

VISITORS TO OUR WEBSITE

When someone visits www.ewopharma.si, www.zelena-ewopharma.si and perskindol.si we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information and details of visitor behaviour patterns. Aside from the approximate location (IP address), the information collected by Google Analytics is mostly anonymous traffic data such as browser information, device information and language. We do not collect additional information, such as your age, gender, interests or bank details. The collected information is used to provide an overview of how people are accessing and using our website in order to improve our service and user experience. It is not used for any additional purpose, such as to profile those who access our website.

 

If you contact us through our website, we will only use this information with the intention of answering the questions/complaints or suggestions sent by you. After the conclusion of your query, your personal data will be destroyed.

 

SECURITY

We take reasonable steps to protect your Personal Data using physical and/or electronic security measures appropriate to the sensitivity of the personal data.

 

Although we have enacted security measures, we cannot guarantee the security of any information that you submit via email or over the Internet. Submission of Personal Data using such networks is done at your own risk, since no Internet transmission is ever 100% secure or error-free. You should take special care in deciding what information you send to us via email or posting on our web sites.

 

THIRD PARTY WEBSITES

You can choose to access certain third party websites and services through our website. Ewopharma is not responsible for the privacy policies or practices of other websites. You should examine their websites for further information on their privacy policy.

 

We have a Facebook page relating to some our Products. When you choose to share information with Facebook the information you share will be governed by their privacy policies. The social media site may also share information with us and may post information about your visit to our websites on their pages. You can modify your privacy settings with Facebook.

 

Use of cookies by the Ewopharma d.o.o.

Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.

 

How do I change my cookie settings?

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org .

 

To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites visit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

RIGHT OF COMPLAINT

If you feel your rights have not been fairly or adequately dealt with, you have the right to complain to the data protection supervisory authority.